1
Odszkodowania

Odszkodowania powypadkowe – prawnik Wrocław

Kancelaria Adwokacka Izabela Kusz

Kancelaria Adwokacka Izabela Kusz we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi prawne związane ze sprawami odszkodowawczymi wynikającymi z różnego rodzaju zdarzeń (wypadki komunikacyjne, odpowiedzialność z tytułu NNW, OC), w tym:

 • ustalenie, do kogo należy wystąpić o wypłatę odszkodowania,
 • sformułowanie w imieniu poszkodowanego roszczenia oraz prowadzenie negocjacji z zakładem ubezpieczeń,
 • zadbanie o skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania odszkodowania i innych świadczeń należnych poszkodowanemu,
 • bieżące monitorowanie postępów w sprawę, kontakt z ubezpieczycielem,
 • wniesienie pozwu cywilnego w sytuacji, gdy zaproponowana przez ubezpieczyciela wysokość odszkodowania lub innych świadczeń nie spełnia oczekiwań poszkodowanego,
 • reprezentowanie poszkodowanego w postępowaniu sądowym.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które:

 • zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, pieszy, kierowca, rowerzysta,
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego utraciły bliską osobę
 • utraciły mienie w wyniku wypadku lub zostało ono uszkodzone
 • oczekują kompleksowej obsługi przy dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Adwokat odszkodowania może wejść do sprawy w dowolnym momencie – również wtedy, gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) odrzuciło wniosek o odszkodowanie lub zaproponowało kwotę świadczenia, która nie satysfakcjonuje poszkodowanego.

Odszkodowania za szkodę — Wrocław

Kancelaria pomaga w uzyskaniu odszkodowania osobom, które doznały szkody w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenie o odszkodowanie może być efektem różnego rodzaju zdarzeń i sytuacji. Najpowszechniejsze są szkody związane z wypadkami komunikacyjnymi.

Jeśli sprawca szkody jest ubezpieczony, poszkodowany może samodzielnie wystąpić o odszkodowanie. Niezależnie od tego, czy szkoda wynika z wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego albo ma związek z działalnością organów administracyjnych i innych organów władzy państwowej, uzyskanie wysokiego odszkodowania wymaga wiedzy, doświadczenia i waleczności na sali sądowej.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania klientów niezależnie od tego, jaka jest podstawa ich roszczenia.

Kancelaria – odszkodowania. Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata

Do wypadków komunikacyjnych dochodzi bardzo często. Nierzadkie są sytuacje, w których pokrzywdzony traci sprawność lub zdrowie, nie może wykonywać pracy, musi dostosować mieszkanie do potrzeb swojej niepełnosprawności. Wypadek komunikacyjny może też prowadzić do śmierci uczestnika zdarzenia. W takiej sytuacji jego bliskim przysługuje prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za cierpienie psychiczne z tym związane: poczucie straty, ból, strach.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny to tylko jedno z roszczeń, które powinien wypłacić ubezpieczyciel, ale są też inne możliwe roszczenia do dochodzenia (renta, zadośćuczynienie, zwrot kosztów korzystania z pomocy innych osób w następstwie uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, zwrot za dojazdy). Dlatego właśnie warto zwrócić się do prawnika, który pokieruje sprawą i pomoże uzyskać należne pieniądze.

Pytania i odpowiedzi

 1. Odszkodowania powypadkowe Wrocław – od czego zacząć?

  Pierwszym krokiem do otrzymania odszkodowania jest zgłoszenie szkody. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku informuje na stronie internetowej, w jaki sposób można to zrobić (telefonicznie, za pomocą formularza elektronicznego, bezpośrednio w placówce, składając pismo drogą pocztową lub e - mailową.

  Warto poświęcić trochę czasu na zgłoszenia szkody. Do zgłoszenia należy też załączyć dowody (zdjęcia, notatki, w tym kopia notatek policji) Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, ale jeśli sprawa jest złożona i trzeba wyjaśnić wiele okoliczności, termin może zostać wydłużony.

  Zasadą jest, że niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy w terminie 30 dni ubezpieczyciel powinien wypłacić tzw. bezsporną kwotę odszkodowania, a dopiero później zająć się wyjaśnianiem wątpliwości.

 2. Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy?
  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane na podstawie tabeli obowiązującej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym sprawca wypadku wykupił polisę OC. Konsultanci medyczni wyznaczeni przez TU wydają decyzję o uszczerbku na zdrowiu w oparciu o orzeczenie lekarza i po zapoznaniu się m.in. z:
  • dokumentacją dotyczącą wypadku
  • dokumentacją medyczną poszkodowanego
  • opinią lekarza orzecznika, która jest wydawana po przeprowadzeniu przez niego badania.

 3. Czym jest uszczerbek trwały, a czym długotrwały?

  Uszczerbkiem na zdrowiu jest trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu mogące znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Załóżmy, że w wypadku samochodowym poszkodowany doznał otarć i stłuczeń. To nieprzyjemne, ale nie ogranicza samodzielności i nie wymaga leczenia. Czym innym będzie złamanie nogi, które wymusza zmianę trybu życia na czas rekonwalescencji i jest źródłem trudności w codziennym funkcjonowaniu. Jest to niewątpliwy uszczerbek na zdrowiu.

  Dalej pojawia się pytanie o charakter tego uszczerbku.

  • Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe, nierokujące w żaden sposób uszkodzenie narządu, organu lub konkretnego układu. Może implikować upośledzenia funkcji danego narządu.
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu występuje z kolei wówczas, gdy działanie organizmu zostało upośledzone na okres minimum 6 miesięcy, ale może ulec poprawie w przyszłości.

 4. Jak orzeka się trwały uszczerbek na zdrowiu?

  Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określają komisje lekarskie na podstawie wspomnianych już tabel określających procentowy uszczerbek na zdrowiu. Tabele opisują uszkodzenia poszczególnych części ciała, organów i narządów oraz szeregują stopień uszkodzenia. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest jednym z czynników mających wpływ na wysokość przyznanego świadczenia.

  Od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela dotyczącej stopnia uszczerbku na zdrowiu – i co za tym idzie, wysokości odszkodowania – można się odwołać. Jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, poszkodowany powinien rozważyć wniosek o interwencję lub polubowne rozstrzygnięcie sporu do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 5. Jakie świadczenia mogą się należeć po wypadku?

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub jakimkolwiek innym zdarzeniu może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ale też zadośćuczynienie, o ile udowodni, że wypadek spowodował u niego cierpienie.

  Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód o charakterze niemajątkowym. Ból, utrata radości życia, strach o to, czy możliwy będzie powrót do stanu zdrowia sprzed wypadku – to m.in. okoliczności, które mogą uzasadniać wypłatę zadośćuczynienia.

  Innymi świadczeniami, o które może ubiegać się poszkodowany, są:

  • Zwrot kosztów leczenia – jeśli po wypadku konieczne są wizyty lekarskie, rehabilitacja, zakup specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń, specjalna dieta. Jak widać, koszty leczenia rozumie się bardzo szeroko.
  • Zwrot utraconego dochodu – wprawdzie osoby ubezpieczone otrzymają świadczenie chorobowe za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim, ale nie rekompensuje ono pełnego wynagrodzenia.
  • Zwrot kosztów przedmiotów zniszczonych w czasie wypadku (m.in. ubranie, sprzęty elektroniczne)
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb, które są skutkiem wypadku.

  Udowodnienie szkód, które uzasadniają wypłatę świadczeń, leży po stronie poszkodowanego. Poszkodowany musi przedłożyć dokumenty, z których wynika szkoda, zakres szkody oraz poniesione koszty związane ze szkodą.

prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3