1
MEDIACJE
MEDIACJE

Mediacje

kadrMediacje mają na celu polubowne rozwiązanie sporu. Strony postępowania mediacyjnego z pomocą mediatora mają możliwość poszukiwania najlepszego rozwiązania swoich problemów i zakończenia sporu kończąc go ugodą. W celu zawarcia ugody z pomocą wychodzi mediator, który jest neutralny i nie faworyzuje żadnej ze stron. Rolą mediatora jest wysłuchanie stron w taki sposób, aby strony same mogły dotrzeć do ugodowego rozwiązania sprawy. Za zgodą stron, mediator może również wskazać stronom możliwą propozycję rozwiązania sporu. Mediacje są poufne i objęte tajemnicą. Żadne fakty i okoliczności podawane przez strony w toku mediacji nie mogą być wykorzystane przez stronę przeciwną w Sądzie, gdyby strony postępowania mediacyjnego nie zawarły ugody.

Mediacje do których kieruje strony Sąd trwają trzy miesiące, a strony postępowania muszą wyrazić na nie zgodę. Jeżeli strony pracują nad ugodą, a okres trzech miesięcy to za mało na wypracowanie ugody, Sąd na wniosek, może przedłuży czas potrzebny na mediacje. Koszty mediacji sądowych ponoszone są przez strony po połowie. Jedną z cech postępowania mediacyjnego jest również niższy koszt takiego postępowania, aniżeli koszty postępowania sądowego. Spotkania odbywają się w obecności mediatora i stron lub jednej strony i mediatora tzw. indywidualne spotkania. Jeżeli jedna ze stron korzysta z możliwości indywidualnego spotkania z mediatorem to druga strona również ma takie prawo.

Zadaniem mediatora, oprócz wypracowania ugody, jest również umożliwienie stronom postępowania mediacyjnego rozmowy i właściwej komunikacji. Tak, aby każda ze stron postępowania mediacyjnego mogła wskazać gdzie widzi problem, aby następnie móc wspólnie znaleźć możliwość jego rozwiązania. Mediator zachęca strony do czynnego uczestnictwa w mediacjach. Rolą mediatora jest również dbanie o to, aby rozwiązanie problemu było zgodne z prawem, a zawarta ugoda mogła zostać zatwierdzona przez Sąd i być wykonalna. Sąd nie zatwierdzi ugody, gdyby z jej treści wynikało, że zmierza ona do jego obejścia prawa lub narusza zasady współżycia społecznego. Nie podlega wykonaniu również ugoda, której strona nie była należycie reprezentowana lub nie została zawarta w odpowiedniej formie np. w formie aktu notarialnego.

W mediacji dąży się do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony, które przyjmuje formę ugody. Ugoda, po zatwierdzeniu jej przez Sąd jest równoznaczna z wyrokiem Sądu i korzysta z powagi rzeczy ugodzonej. W sprawach o roszczenia finansowe, zatwierdzenie ugody, następuje przez nadanie jej przez Sąd klauzuli wykonalności.

Mediacje można wszcząć na dwa sposoby. Pierwszy wskazano powyżej, czyli polega on na skierowaniu przez Sąd stron do mediacji. Drugi sposób to wniosek stron skierowany do mediatora o przeprowadzenie mediacji i zawarcie umowy o mediacje. W takim przypadku, mediator po zwarciu przez strony ugody, kieruje do właściwego Sądu wniosek o zatwierdzenie przez Sąd ugody zawartej przez strony. Przy tym sposobie, zatwierdzona przez Sąd ugoda również korzysta z powagi rzeczy ugodzonej i jest traktowana w sposób tożsamy jak orzeczenie (wyrok, postanowienie) Sądu. Kancelaria prowadzi mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze.

 

 

Mediacje cywilne
Przy tego typu sprawach ich katalog jest szeroki i uzależniony od potrzeb stron postępowania mediacyjnego. Przykładowe sprawy cywilne, jakie prowadzę w drodze mediacji:
 • roszczenia z umów m. in. o zapłatę, nienależyte wykonanie umowy
 • rękojmie
 • sprawy o odszkodowanie
 • podziały majątku
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy działowe i o zachowek

 

 

Mediacje rodzinne
Często prowadzone są po skierowaniu przez Sąd stron do mediacji. Możliwe jest również przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przed wniesieniem sprawy do Sądu, co sprzyja szybkiemu zakończeniu sporu. Mediacje rodzinne prowadzę w takich sprawach jak:
 • kwestie związane z rozwodem i tzw. kwestie okołorozwodowe – plan porozumienie wychowawczego
 • władza rodzicielska
 • sprawy o odszkodowanie
 • opieka na dziećmi i kontakty
 • alimenty
 • podział majątku małżeńskiego

 

 

Mediacje gospodarcze

Mają na celu szybkie rozwiązanie sporu w sposób rzetelny i kompleksowy. Ma to istotne znaczenie w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie czas ma istotne znaczenie. Mediacje gospodarcze prowadzę m.in. w takich sprawach jak:

 • spory o zapłatę (w tym płatności zaległych faktur)
 • wykonanie i niewykonanie umów
 • roszczenia odszkodowawcze
 • nieuczciwa konkurencja

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy pełnomocnicy są potrzebni w mediacji?
  W sprawach o mediacje to mediator odgrywa istotną rolę w procesie mediacji rodzinnych, gospodarczych, cywilnych czy karnych. Pełnomocnik stronny rozumie emocje swojego klienta, a przy tym wyróżnia się opanowaniem, które pomaga mu obiektywnie spojrzeć na sprawę. W przeciwieństwie do bezstronnego i neutralnego mediatora, pełnomocnik jest w stanie na bieżąco udzielać porad prawnych, biorąc pod uwagę wyłącznie dobro swojego klienta oraz możliwość zawarcia ugody. Nie ma jednak obowiązku, aby pełnomocnik strony brał udział w mediacjach prowadzonych przez mediatora. Czasami w procesie mediacji wystarczający jest udział samych stron.
 2. Jak wygląda mediacja?
  Mediacje we Wrocławiu składają się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie spotkania i otwarcie mediacji, kiedy to dochodzi do zapoznania się mediatora ze stronami, który wyjaśnia, na czym polega mediacja. Następnym etapem jest przedstawienie stanowisk przez strony, a także rozpoczęcie negocjacji i dążenie do zawarcia ugody. Jeśli strony zgodzą się na ugodę, muszą podpisać dokument zawierający wynegocjowane zapisy – porozumie zawarte przed mediatorem, które następnie musi zatwierdzić sąd.
 3. Ile może trwać mediacja?
  Postępowanie mediacyjne zarządzone przez sąd nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Czas trwania mediacji można jednak przedłużyć na wniosek stron lub z innych istotnych przyczyn. Przedłużenie terminu mediacji powinno jednak sprzyjać załatwieniu sprawy na drodze ugody. Wskazany okres trzech miesięcy dotyczy każdego rodzaju mediacji. Dłuższy termin mediacji może zostać określony przez sąd w postanowieniu o skierowaniu stron do mediacji. Sąd w postanowieniu o skierowaniu stron do mediacji wskazuje również osobę mediatora i termin trwania mediacji.
 4. Kto wygrywa mediację?
  Celem mediacji jest wynegocjowanie warunków ugody korzystnej dla obu stron, dlatego można powiedzieć, że w mediacji wygrywają obie strony sporu. Dzięki temu, że mediacje są tańsze i trwają krócej niż postępowanie sądowe, strony mogą znacznie szybciej dojść do porozumienia i zakończyć trwający konflikt. Z pomocy bezstronnego mediatora można skorzystać w każdej sprawie. Mediator wspiera komunikację pomiędzy stronami i nie opowiada się po żadnej ze stron, szuka natomiast dla stron najlepszego rozwiązania.

Mediacje mają na celu polubowne rozwiązanie sporu. Strony postępowania mediacyjnego z pomocą mediatora mają możliwość poszukiwania najlepszego rozwiązania swoich problemów i zakończenia sporu kończąc go ugodą. W celu zawarcia ugody z pomocą wychodzi mediator, który jest neutralny i nie faworyzuje żadnej ze stron. Rolą mediatora jest wysłuchanie stron w taki sposób, aby strony same mogły dotrzeć do ugodowego rozwiązania sprawy. Za zgodą stron, mediator może również wskazać stronom możliwą propozycję rozwiązania sporu. Mediacje są poufne i objęte tajemnicą. Żadne fakty i okoliczności podawane przez strony w toku mediacji nie mogą być wykorzystane przez stronę przeciwną w Sądzie, gdyby strony postępowania mediacyjnego nie zawarły ugody.

Mediacje do których kieruje strony Sąd trwają trzy miesiące, a strony postępowania muszą wyrazić na nie zgodę. Jeżeli strony pracują nad ugodą, a okres trzech miesięcy to za mało na wypracowanie ugody, Sąd na wniosek, może przedłuży czas potrzebny na mediacje. Koszty mediacji sądowych ponoszone są przez strony po połowie. Jedną z cech postępowania mediacyjnego jest również niższy koszt takiego postępowania, aniżeli koszty postępowania sądowego. Spotkania odbywają się w obecności mediatora i stron lub jednej strony i mediatora tzw. indywidualne spotkania. Jeżeli jedna ze stron korzysta z możliwości indywidualnego spotkania z mediatorem to druga strona również ma takie prawo.

Zadaniem mediatora, oprócz wypracowania ugody, jest również umożliwienie stronom postępowania mediacyjnego rozmowy i właściwej komunikacji. Tak, aby każda ze stron postępowania mediacyjnego mogła wskazać gdzie widzi problem, aby następnie móc wspólnie znaleźć możliwość jego rozwiązania. Mediator zachęca strony do czynnego uczestnictwa w mediacjach. Rolą mediatora jest również dbanie o to, aby rozwiązanie problemu było zgodne z prawem, a zawarta ugoda mogła zostać zatwierdzona przez Sąd i być wykonalna. Sąd nie zatwierdzi ugody, gdyby z jej treści wynikało, że zmierza ona do jego obejścia prawa lub narusza zasady współżycia społecznego. Nie podlega wykonaniu również ugoda, której strona nie była należycie reprezentowana lub nie została zawarta w odpowiedniej formie np. w formie aktu notarialnego.

W mediacji dąży się do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony, które przyjmuje formę ugody. Ugoda, po zatwierdzeniu jej przez Sąd jest równoznaczna z wyrokiem Sądu i korzysta z powagi rzeczy ugodzonej. W sprawach o roszczenia finansowe, zatwierdzenie ugody, następuje przez nadanie jej przez Sąd klauzuli wykonalności.

Mediacje można wszcząć na dwa sposoby. Pierwszy wskazano powyżej, czyli polega on na skierowaniu przez Sąd stron do mediacji. Drugi sposób to wniosek stron skierowany do mediatora o przeprowadzenie mediacji i zawarcie umowy o mediacje. W takim przypadku, mediator po zwarciu przez strony ugody, kieruje do właściwego Sądu wniosek o zatwierdzenie przez Sąd ugody zawartej przez strony. Przy tym sposobie, zatwierdzona przez Sąd ugoda również korzysta z powagi rzeczy ugodzonej i jest traktowana w sposób tożsamy jak orzeczenie (wyrok, postanowienie) Sądu. Kancelaria prowadzi mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze.

kadr

 

 

Mediacje cywilne
Przy tego typu sprawach ich katalog jest szeroki i uzależniony od potrzeb stron postępowania mediacyjnego. Przykładowe sprawy cywilne, jakie prowadzę w drodze mediacji:
 • roszczenia z umów m. in. o zapłatę, nienależyte wykonanie umowy
 • rękojmie
 • sprawy o odszkodowanie
 • podziały majątku
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy działowe i o zachowek

 

 

Mediacje rodzinne
Często prowadzone są po skierowaniu przez Sąd stron do mediacji. Możliwe jest również przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przed wniesieniem sprawy do Sądu, co sprzyja szybkiemu zakończeniu sporu. Mediacje rodzinne prowadzę w takich sprawach jak:
 • kwestie związane z rozwodem i tzw. kwestie okołorozwodowe – plan porozumienie wychowawczego
 • władza rodzicielska
 • sprawy o odszkodowanie
 • opieka na dziećmi i kontakty
 • alimenty
 • podział majątku małżeńskiego

 

 

Mediacje gospodarcze

Mają na celu szybkie rozwiązanie sporu w sposób rzetelny i kompleksowy. Ma to istotne znaczenie w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcami, gdzie czas ma istotne znaczenie. Mediacje gospodarcze prowadzę m.in. w takich sprawach jak:

 • spory o zapłatę (w tym płatności zaległych faktur)
 • wykonanie i niewykonanie umów
 • roszczenia odszkodowawcze
 • nieuczciwa konkurencja

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy pełnomocnicy są potrzebni w mediacji?
  W sprawach o mediacje to mediator odgrywa istotną rolę w procesie mediacji rodzinnych, gospodarczych, cywilnych czy karnych. Pełnomocnik stronny rozumie emocje swojego klienta, a przy tym wyróżnia się opanowaniem, które pomaga mu obiektywnie spojrzeć na sprawę. W przeciwieństwie do bezstronnego i neutralnego mediatora, pełnomocnik jest w stanie na bieżąco udzielać porad prawnych, biorąc pod uwagę wyłącznie dobro swojego klienta oraz możliwość zawarcia ugody. Nie ma jednak obowiązku, aby pełnomocnik strony brał udział w mediacjach prowadzonych przez mediatora. Czasami w procesie mediacji wystarczający jest udział samych stron.
 2. Jak wygląda mediacja?
  Mediacje we Wrocławiu składają się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie spotkania i otwarcie mediacji, kiedy to dochodzi do zapoznania się mediatora ze stronami, który wyjaśnia, na czym polega mediacja. Następnym etapem jest przedstawienie stanowisk przez strony, a także rozpoczęcie negocjacji i dążenie do zawarcia ugody. Jeśli strony zgodzą się na ugodę, muszą podpisać dokument zawierający wynegocjowane zapisy – porozumie zawarte przed mediatorem, które następnie musi zatwierdzić sąd.
 3. Ile może trwać mediacja?
  Postępowanie mediacyjne zarządzone przez sąd nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Czas trwania mediacji można jednak przedłużyć na wniosek stron lub z innych istotnych przyczyn. Przedłużenie terminu mediacji powinno jednak sprzyjać załatwieniu sprawy na drodze ugody. Wskazany okres trzech miesięcy dotyczy każdego rodzaju mediacji. Dłuższy termin mediacji może zostać określony przez sąd w postanowieniu o skierowaniu stron do mediacji. Sąd w postanowieniu o skierowaniu stron do mediacji wskazuje również osobę mediatora i termin trwania mediacji.
 4. Kto wygrywa mediację?
  Celem mediacji jest wynegocjowanie warunków ugody korzystnej dla obu stron, dlatego można powiedzieć, że w mediacji wygrywają obie strony sporu. Dzięki temu, że mediacje są tańsze i trwają krócej niż postępowanie sądowe, strony mogą znacznie szybciej dojść do porozumienia i zakończyć trwający konflikt. Z pomocy bezstronnego mediatora można skorzystać w każdej sprawie. Mediator wspiera komunikację pomiędzy stronami i nie opowiada się po żadnej ze stron, szuka natomiast dla stron najlepszego rozwiązania.
prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3