1
Sprawy karne i wykroczenia

Prawo karne - Wrocław

Kancelaria Adwokacka Izabela Kusz

Kancelaria Adwokacka Izabela Kusz we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi prawne związane ze sprawami karnymi i wykroczeniami w tym:

 • Reprezentowanie Klientów w sprawach karnych (postępowaniu karnym)
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym przed Sądami wszystkich instancji
 • Prowadzenie spraw o wyrok łączny
 • Udział w posiedzeniach aresztowych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym
 • Udział w pojedynczych czynnościach np. przesłuchanie świadka, podejrzanego, oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach karnych z oskarżenia prywatnego, wniesienie i popieranie prywatnego aktu oskarżenia
 • Wniesienie i popieranie wzajemnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie pism w sprawach karnych m. in. prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżania, wzajemnego aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania
 • Prowadzenie spraw o wznowienie postępowania
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wyjaśniającym (dot. spraw o wykroczenia)
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia
Skontaktuj się z nami

Adwokat do spraw karnych - Wrocław

Sprawy karne wymagają od adwokatów fachowej wiedzy. Adwokat z Kancelarii Adwokackiej Izabeli Kusz we Wrocławiu, którego domeną jest prawo karne, obcuje z różnego typu przypadkami łamania zasad obowiązujących przepisów prawa. Prawo karne, m. in. wskazuje na naruszenia przepisów prawa, a ich wykrycie i udowodnienie należy do zadań organów postępowania przygotowawczego, a następnie podlega ocenie sądu. Natomiast, obrony Klienta przed stawianymi mu zarzutami podejmuje się właśnie adwokat.

Prawo karne skarbowe

Zawiłość spraw toczonych z zakresu prawa karnego obejmuje również cały szereg aspektów prawa karnoskarbowego. Adwokat do spraw karnych z Wrocławia podejmuje się również obrony Klientów w sprawach karno - skarbowych. Szczegółowa analiza sytuacji prawnej Klienta indywidualnego jak i przedsiębiorstwa, pozwala uniknąć wielu problemów w sytuacji kontroli organów kontroli skarbowej czy Policji.

Adwokat z Wrocławia prowadzący sprawy karne, zajmuje się również sprawami Klientów w postępowaniu wykonawczym, m. in. o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze czy odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w skrócie SDE.

Pomoc w ustaleniu linii obrony

Wszelkie dowody związane z podejrzeniem o popełnieniu przestępstwa trafiają do akt sprawy. Adwokat z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu po zapoznaniu się z aktami sprawy i rozmowie z Klientem może ustalić linię obrony w sposób najlepszy dla Klienta.

Adwokat przez cały proces postępowania karnego reprezentuje Klienta. Bierze udział w posiedzeniach aresztowych, jeżeli taki środek zapobiegawczy wobec Klienta jest stosowany. Uczestniczy w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie bierze udział w postępowaniu sądowym.

Adwokat dla podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Adwokat ma za zadanie bronić Klienta i doprowadzić do jego uniewinnienia lub wydania wyroku najbardziej korzystnego dla oskarżonego. Adwokat reprezentuje Klienta w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem powszechnym, a w sytuacji wniesienia kasacji od wyroku również przed Sądem Najwyższym.

Adwokat bierze czynny udział w sprawie karnej już na etapie postępowania przygotowawczego. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, udział w czynnościach przesłuchania - to początkowe etapy, które zazwyczaj wymagają konkretnej pomocy prawnej ze strony adwokata.

Dobry adwokat pomoże w dochodzeniu swoich praw w sprawach karnych

Prawo karne również od pokrzywdzonego wymaga dopełnienia pewnych formalności, m.in. zgłoszenia i wykazania poniesionej szkody oraz jej wysokości czy zgłoszenia przez pokrzywdzonego, że chce działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wszystkie te czynności, są możliwe do zgłoszenia przez pokrzywdzonego, ale w określonym przez przepisy prawa karnego terminie. Adwokat z Wrocławia prowadzący sprawy karne w Kancelarii Adwokackiej Izabeli Kusz, pomoże pokrzywdzonemu w skutecznym dochodzeniu swoich praw.

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego regulują przepisy ustawy – prawo karne. Skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania może osoba, której wina i sprawstwo nie budzą wątpliwości, a stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu jest znikomy. Dodatkowo sprawca czynu nie może być prawomocnie karany za przestępstwo umyślne .

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego - jak to zrobić?

Sprawy karne dzielą się na sprawy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Doświadczony adwokat wie, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego. Nie również przeszkód, aby taki wniosek złożyć również na etapie postępowania sądowego.

Pytania i odpowiedzi

 1. Kim jest pokrzywdzony?
  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja samorządowa lub państwowa oraz inna jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Zanim sprawa trafi do sądu, pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego. Na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony może wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy i skorzystać z pomocy adwokata od prawa karnego z Wrocławia, który występuje w roli pełnomocnika.
 2. Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie?
  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli sprawca nie był karany za umyślne przestępstwo, szkodliwość społeczna czynu nie jest znaczna, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a sąd ma podstawy przypuszczać, że po umorzeniu postępowania sprawca będzie przestrzegał prawa. Podstawy te dotyczą właściwości i warunków osobistych sprawcy, o których szczegółowo opowie adwokat z Wrocławia, którego specjalnością jest prawo karne. Warunkowego umorzenia postępowania nie można jednak zastosować w przypadku przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.
 3. Od czego zależy wysokość kary?
  Na wysokość kary wpływa wiele czynników branych pod uwagę przez sąd. Zaliczamy do nich m.in. stopień szkodliwości społecznej czynu, wymierzenie kary proporcjonalnej do stopnia winy, motywację i zachowanie sprawcy, popełnienie przestępstwa wraz z nieletnim, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa, dążenie do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa.
 4. Kim jest nieletni?
  Nieletni to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie miała ukończonych 17 lat, czyli nie osiągnęła wieku wymaganego do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność osób nieletnich jest regulowana przez ustawę o postępowaniu w sprawach karnych nieletnich. Niekiedy nieletni może być sądzony jak dorosły, np. w sprawach o zabójstwo, gwałt czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jednym z warunków sądzenia nieletnich jak dorosłych jest ukończenie 15 lat w chwili popełnienia czynu.
 5. Kim jest młodociany?
  Młodociany to sprawca, który nie ukończył 21 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego oraz 24 lat w czasie orzekania w pierwszej instancji. Młodociany ponosi odpowiedzialność karną, jednak w takich przypadkach sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele wychowawcze. Dobry adwokat z Wrocławia od spraw karnych udzieli niezbędnych wskazówek, ustali plan działania i poinformuje młodocianego o dostępnych możliwościach.
prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3